Při výběru centrální rekuperační jednotky řešte i možnosti údržby a servisu. Ušetříte

Při výběru centrální rekuperační jednotky řešte i možnosti údržby a servisu. Ušetříte

Stavebník nového domu nebo stojící před modernizací staršího si během přípravy svého záměru, případně i během konzultací s architektem či projektantem určitě uvědomí, že nejde o technicky jednoduchý úkol.

Větrací jednotky Ventbox

Pokud konzultace, a nebo jen vlastní rozhodování, dospějí do stádia volby konkrétních technických zařízení, většina stavebníků začne pátrat po konkrétních zkušenostech a velmi často je nachází na různých, odborných i méně odborných, diskuzních fórech na internetu. V případě řízeného větrání, instalace centrální větrací rekuperační jednotky si nelze nevšimnout, že se v diskuzích řeší nejen problémy správného návrhu potřebné intenzity větrání, konfigurace rozvodů vzduchu, optimální rychlosti proudícího vzduchu a jeho pokud možno bezprůvanového vstupu do místností, omezení šíření hluku, ale i rozsah údržby, potřeba výměny filtrů a také čištění výměníku a vnitřního prostoru větrací jednotky. Podívejme se, jak na tyto otázky odpovídá konstrukce větracích jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400, které vyrábí česká společnost ThermWet s.r.o.

 

Filtry před vstupem do výměníku

Jedním ze základních požadavků na čerstvý vzduch přiváděný do interiéru je zbavení prachu a jiných jemných částic. V mnoha případech je toto však i primární důvod vedoucí k rozhodnutí instalovat řízené centralizované větrání.

  1. Z principu vyplývá nutnost instalovat filtr na vstupu vzduchu do větrací jednotky z venkovního prostředí. Na trhu není větrací jednotka, která by vstupní filtr neměla.
  2. Jemnost filtrace se řeší možností vložit filtr různé jemnosti.Filtry M5 pro pro filtraci jemného prachu jsou jednotky Ventbox vybaveny v základním provedení.  Pro zachycení jemnějších částic se používají filtry třídy F7 doporučené např. pro alergiky. Filtry F7 jsou dostupné jako volitelné příslušenství.
  3. Cena filtru se odvíjí od jeho jemnosti. Je výhodnější, v případě potřeby jemné filtrace, rozdělit filtrování na dva filtry za sebou. Proto je ve větracích jednotkách Ventbox na vstupu vytvořena šachta pro vložení jednoho nebo dvou filtrů za sebou. První G4 zachytí hrubší nečistoty a tím sníží zatížení jemnějšího filtru M5 nebo F7, který je za ním. Toto prodlužuje možnou dobu využití jemnějšího dražšího filtru.
  4. Prach se do větrací jednotky nedostává jen nasáváním čerstvého vzduchu z vnějšího prostředí, ale i z vnitřního. Odváděný vzduch prochází ve větrací jednotce přes výměník, kde předá až cca 93 % tepla přiváděnému vzduchu. Bohužel, v každém interiéru se vyskytují různé zdroje prachu. Malé částečky lidské pokožky, ale i velké množství úlomků z textilních vláken z oděvů, prach, který si přineseme sami nebo naši zvířecí miláčkové z venku atp. Ani trvale běžící roboticky pracující vysavače nezachytí vše. Tento prach pak prochází ventilátorem větrací jednotky, výměníkem, je ve styku s různými vnitřními povrchy. A v odváděném vzduchu se objevují i mastné výpary z vaření. Proto je ve větracích jednotkách Ventbox osazen další filtr na vstupu interiérového vzduchu.
  5. Kapacitu a dobu použitelnosti filtru určuje i velikost jeho plochy vůči filtrovanému množství vzduchu. Plošně menší filtry mohou být sice levnější, ale neplatí, že kolikrát mají menší plochu tolikrát jsou levnější.

 

Co je třeba čistit, udržovat?

Servisní a údržbářkou přívětivost dokazují jednotky Ventbox i při takové operaci, jako je vyjmutí ventilátoru pro jeho čistění, opravu aj.

Z hygienických důvodů se musí čistit vše, co přichází do styku se vzduchem, který je přiváděn do místností. Z energetických důvodů se vyplatí čistit i plochy přicházející do styku se vzduchem odváděným.

  1. Filtry se nečistí, ale vyměňují. Při běžném provozu větrací jednotky Ventbox se počítá s jednou sadou filtrů v ceně cca 2000 Kč na rok. Výměnu filtrů si provozovatel může provést sám.
  2. Osazení větracích jednotek Ventbox filtry z obou stran rekuperačního výměníku zásadně prodlužuje jeho interval čištění a celkově životnost ventilátorů a celé  rekuperační jednotky. Vysunutí výměníku z jednotky, ale především po vyčištění jeho zpětné zasunutí vyžaduje zkušenost a dodržení předepsaného postupu. Aby nedocházelo k pronikání znehodnoceného vnitřního vzduchu do čerstvého přiváděného, je výměník na svých hranách opatřen pružným těsněním. Pro snížení tření při zpětném zasouvání výměníku se těsnění musí potřít doporučeným mazivem a zasunutí provést opatrně. Vzhledem k výše uvedeném se nedoporučuje tuto činnost provádět svépomocí.
  3. Ve větracích jednotkách Ventbox jsou použity ventilátory s nejvyšší energetickou účinností na trhu. Tvary jejich oběhových a rozváděcích částí byly optimalizovány na nejvyšší možnou míru. Bylo by proti ekonomickým zájmům provozovatele, aby pracovní plochy ventilátorů byly znečištěny a tím snížena účinnost ventilátorů. Přes všechna použitá konstrukční opatření a filtraci vzduchu nelze se 100% jistotou zaručit, aby se na některých plochách ventilátorů po čase nevytvořil nános nečistot. Proto se doporučuje zahrnout čistění ventilátorů do dlouhodobého plánu servisních prací. Tuto činnost má provádět vyškolený servisní technik. Výhodně ji lze spojit s celkovou preventivní kontrolou a údržbou všech částí větrací jednotky.
  4. Mozkem větracích jednotek Ventbox je řídicí elektronická jednotka. Za normálního stavu dodržení podmínek kladených na prostředí, ve kterém jsou jednotky instalovány, nevyžaduje žádnou údržbu. Na jednotku jsou napojena čidla, jejichž činnost si jednotka kontroluje sama.
  5. V každé větrací jednotce vzniká v závislosti na klimatických poměrech možnost kondenzace vodních par. Proto je řešen odvod kondenzátu přes sifon do odpadního potrubí. Je žádoucí jednou ročně sifon propláchnout čistou teplou vodou.

Přístupnost pro čištění a údržbu

Základem snadného čistění vnitřních částí větracích jednotek Ventbox je snadná přístupnost. Konstrukce jednotek vychází z přesně opracovaných prvků z vysoce tvrdého polystyrenu a je opatřena lakovaným plechovým pláštěm z několika dílů. Až na pár šroubů spojujících díly plechového pláště demontáž nevyžaduje nářadí. Proto mají jednotky velmi malou hmotnost.

Na odvod kondenzátu v jednotce dole se vně jednotky připojuje sifon, nejlépe tzv. suchý. Vlevo ventilátor s čidlem teploty vzduchu.
  1. Šachty s filtry jsou přístupné z čelní strany jednotek. K výměně filtrů je nutné jednotku vypnout a opatrně vytáhnout čelní víčka šachet.
  2. Pro čištění výměníku je nutné přerušit provoz a sejmout čelní díl plechového pláště. Pak lze výměník vytáhnout, propláchnout a po ošetření těsnění zasunout zpět.
  3. Čištění ventilátorů zásahy do řídicí elektroniky vyžadují přerušení provozu a sejmutí i bočního dílu pláště jednotky. Každý ventilátor se vysune s víkem, ve kterém je upevněn.
  4. Pokud je vysunut výměník, lze eventuálně vyčistit i vnitřní prostor jednotky. Za povšimnutí stojí do konstrukce jednotky vetknutá kovová mřížka před každým ventilátorem. Její funkcí je ochrana ventilátoru před zničením drobnými předměty. To by mohlo nastat vlivem nekázně stavebních dělníků během instalace, přehlédnutím upadlého šroubku atp.
  5. Vzhledem ke konstrukci jednotek je zakázáno při výměně filtrů používat nástroje, které by mohly poškodit těsnicí plochy.

Sledování provozu, odstranění závad

Náklady na práci servisních techniků všeobecně rostou. V současné době lze fakturovanou částku od 400 Kč za hodinu práce plus cestovní výdaje považovat za minimum. V mnoha případech však lze servisní náklady snížit zjištěním provozních parametrů přes internet. Větrací jednotky Ventbox jsou na takovou komunikaci připraveny. Záleží na zákaznících, zda ji chtějí, zda ji umožní trvale, a nebo jen dočasně v případě zhoršení provozních parametrů či chybového hlášení. Může jít i o triviální záležitost zanesení filtrů a nutnost jejich výměny, kterou si provozovatel nemusí uvědomit. Technik pak nemusí nikam jezdit. Pokud dojde k závadě, tak si ji technik může na dálku diagnostikovat a odhalit její příčinu. Závadu pokud je v nastavené vzdáleně odstraní nebo na místo k zákazníkovi přijede již informován a vybaven náhradním dílem. Oprava díky předem připavenosti technika proběhne o to rychleji.

Zajímavý detail péče výrobce o bezpečnost provozu. Na vstupu vzduchu je mřížka chránící předehřev před případným nasátím drobných částí, například i úlomků cihel atp. do rekuperační jednotky.

Vzdálený dohled může být velmi přínosný pro pronajímatele bytů či pro správcovskou firmu. Záznam provozu může být dokladem, že jednotky pracovaly v požadovaném režimu. Za zmínku stojí například získání dokladu o dostatečném větrání bytů v objektech se zvýšenou koncentrací plynu radonu.

O radonu a řešení  jeho koncentrace řízeným větráním jsme psali v tomto článku.

Závěr

Větrací jednotky Ventbox od společnosti ThermWet jsou uživatelsky velmi přívětivé i z pohledu jejich servisu a údržby. Zohlednění tohoto faktoru v rozhodovacích procesech stavebníků, investorů je jejich výhodou.

ZPĚT

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2022 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.